Regulamin warsztatów

Fizyka cząstek elementarnychI. Postanowienia ogólne


 1. Organizatorem warsztatów jest Zakład Eksperymentu ATLAS Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 2. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych fizyką.
 3. Warsztaty składają się z konkursu kwalifikacyjnego oraz zajęć prowadzonych w IFJ PAN.
 4. Regulamin konkursu, opis zadania konkursowego, formularz kwalifikacyjny oraz formularz zgody na uczestnictwo w konkursie dostępne są na stronie internetowej: warsztaty.ifj.edu.pl

II. Konkurs


 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie do Organizatorów kompletnego zestawu dokumentów, zawierającego:
  1. wypełniony formularz kwalifikacyjny,
  2. rozwiązane zadanie konkursowe,
  3. w przypadku osób niepełnoletnich: zgodę rodzica/opiekuna na uczestnictwo w warsztatach.
 2. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik deklaruje się uczęszczać na wszystkie zajęcia w przypadku zakwalifikowania oraz akceptuje regulamin warsztatów.
 3. Zgłoszenie należy wysłać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie warsztaty.ifj.edu.pl/rejestracja.html
 4. Kompletny zestaw dokumentów musi zostać przesłany do Organizatorów do dnia 28 września 2014.
 5. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani na podstawie jakości wykonania zadania konkursowego. Oceny dokonują Organizatorzy konkursu.
 6. O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu Organizatorzy poinformują uczestników drogą elektroniczną do dnia 30 września 2014.

III. Zajęcia

 1. Zajęcia będą się odbywały w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN przy ulicy Radzikowskiego 152 w Krakowie.
 2. Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach:
  1. grupa A (sobotnia): 11, 18 oraz 25 października 2014 r. w godz. 10.00 - 13.00,
  2. grupa B (czwartkowa): 16, 23 oraz 30 października 2014 r. w godz. 16.00 - 19.00.
 3. Dojazd do/z IFJ PAN leży w gestii Uczestnika.
 4. Uczestnik zostanie poproszony o przyniesienie własnego komputera przenośnego. W przypadku braku możliwości przyniesienia ww. sprzętu Organizator, w miarę możliwości, zapewni Uczestnikowi dostęp do komputera.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób warsztaty mogą zostać odwołane.
 3. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie leżą w gestii Organizatorów.
 4. Wszystkie pytania należy kierować na adres warsztaty_malpa_ifj.edu.pl